Registrace

Pokud již máte vytvořený účet, tak se můžete rovnou přihlásit.

*E-mail:
Telefon:
*Heslo:
*Zopakujte heslo:
*Jméno:
*Přijmení:

Fakturační adresa

IČ:
 
DIČ:
Firma / jméno:
*Ulice, č.p.:
*Město:
*PSČ:


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.rotforcars.cz, určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (www.rotforcars.cz) a kupujícího (zákazník) v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákon 89/ 2012 Sb. Provozovatel internetového obchodu www.rotforcars.cz je firma ROT-HSware spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 53003 Pardubice, IČ: 44444117 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, vložka C 1428.

Obecná ustanovení

 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a je seznámen ustanovením o ochraně osobních údajů.
 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné
 • Naše společnost poskytuje služby pouze na území České republiky

Objednání zboží

 • Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, která bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede. Toto potvrzení posílá server automaticky a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném množství, počet kusů, dodací termín a atd.
 • Místem dodání je adresa uvedena kupujícím v objednávce. Dodání na jinou adresu je možné pouze v případě, že bude uvedena zákazníkem v objednávkovém formuláři.
 • Pokud zákazník po přijetí e-mailového potvrzení objednávky zjistí chybu v dokumentu, je jeho povinností sdělit tuto chybu prodávajícímu na adresu info@rotforcars.cz
 • V případě, že zboží nebude možné dodat v požadovaném termínu, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání nebo jiného typu zboží.
 • O odeslání zboží bude zákazník kontaktován e-mailem.
 • Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. Jako např.: navýšení ceny, chybějící či nepřesné údaje.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením zboží a jeho převzetím.

Způsob platby

 • Hotově: osobní odběr objednaného zboží v sídle společnosti (ROT-HSware spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 53003 Pardubice) nebo v případě, že Vám bude zboží dodáno společností ROT-HSware spol. s r.o.
 • Dobírkou: cena objednaného zboží se hradí v okamžiku jeho převzetí zásilky
 • Bankovním převodem: na potvrzení objednávky bude uvedeno číslo bankovního účtu a variabilní symbol, který bude platbu identifikovat. Objednávka bude expedována až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.
 • Při platbě předem můžete využít tento bankovní účet: 248532000/2700. Nezapomeňte uvést číslo objednávky jako variabilní symbol.

Dopravné

 • V sídle společnosti ROT-HSware spol., s r.o.  ZDARMA
 • Česká pošta
  • 139,- Kč
  • + dobírka 50,- Kč
 • PPL
  • 140,- Kč
  • + dobírka 50,- Kč
 • V případě zásilky, která bude větších rozměrů anebo hmotnosti, bude řešena doprava individuálně.
  Vždy po dohodě se zákazníkem.

     Převzetí zboží

 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, mže uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady zboží již mělo. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího
 • Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušným ustanovením občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Žádáme zákazníky o okamžitou kontrolu zásilky, aby se předešlo zbytečným komplikacím. Za případné poškození při dopravě zboží ručí dopravce.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce.
 • Pokud není výměna možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené ceně slevě zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě, že není možnost vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvaní reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoli do vyzvednutí zákazníkem.
 • Pokud zásilka nedorazí, ve většině případů je problém na straně přepravní společnosti. Doporučujeme Vám kontaktovat telefonicky přepravní společnost. Nebo kontaktujte nás a my se o to postaráme.
 • V případě potřeby výměny zboží (nevhodná velikost, barva, atp.). Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží musí být originálně zabalené a bez zjevných známek opotřebení nebo poškození.
 1. Náklady na přepravné, spojené s výměnou, hradí zákazník.
 2. Zboží můžete vyměnit osobně v Pardubické prodejně po předchozí domluvě.
 3. V případě, že chyba je na straně dodavatele, náklady spojené s přepravou hradí dodavatel.
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Pokud není délka záruční doby vyznačena jinak (životnost daného zboží).

Vyřízení reklamace

 • Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo so zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • O vyřízení reklamace kupující bude informován E-mailem nebo SMS.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • Při doručování poškozené zásilky. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů nebo vyšší mocí.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Výrobek byl poškozen elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 • Mechanickým poškozením zboží.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Použitím neautorizovaného spotřebního materiálu.
 • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 • Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 • Zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 • Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Řešení sporů - mimosoudně

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Po navrácení a zkontrolování zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet nebo v hotovosti v obchodě v Pardubicích (v obchodě po předchozí domluvě). Žádným jiným způsobem vrácení částky zboží není možné. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Práva a povinností z vadného plnění

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Prodávající nenese odpovědnost za zakoupení Univerzální zboží (např. auto koberce, autopotahy, auto plachty a zboží, u kterého není v popisku uvedené, že je přímo na míru na daný typ automobilu), jde o zboží s výčtem automobilu, na které by pouze mohlo a mělo dle výrobce pasovat, tzn., že není přímo na míru.
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. bezplatné odstranění vady opravou;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Postup při vrácení zboží

 • Informujte nás o Vašem přání vrátit zboží telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík (nikoli na dobírku) nebo předejte osobně v obchodě.
 • Přiložte k zásilce průvodní dopis, kde uvedete důvod a přiložte kopii daňového dokladu.
 • Uveďte číslo Vašeho účtu pro vrácení částky za zboží v průvodním dopise.
 • Adresa pro vrácení zboží: ROT-HSware spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 53003 Pardubice
 • Prosíme, vždy nás na e-mail informujte o zaslání balíku nejlépe i s podacím číslem, občas se stává, že zboží nám pošta nedoručuje.

Osobní údaje

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Fyzické osoby: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu.

Právnické osoby: navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 • Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.
 • Každopádně se snažíme a respektujeme Vaše soukromí. Proto množství těchto dat se snažíme minimalizovat na ta nejnutnější, a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ujednání

 • Obchodní podmínky jsou platné ve znění, uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, ke dni zaslání elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení v obchodních podmínkách uvedená, akceptuje platnou cenu uvedenou u objednaného zboží, včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Doba platnosti cen

Veškeré ceny zboží na tomto e-shopu platí bez časového omezení, není-li uvedeno jinak.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 26. 3. 2017

 

×